Sie sind nicht angemeldet.

Neue Antwort erstellen

Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: PKV Foren für alle Private Krankenversicherung. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.

Achtung! Die letzte Antwort auf dieses Thema liegt mehr als 2 208 Tage zurück. Das Thema ist womöglich bereits veraltet. Bitte erstellen Sie ggf. ein neues Thema.

Beitragsinformationen
Beitrag
Einstellungen

Internet-Adressen werden automatisch erkannt und umgewandelt.

Smiley-Code wird in Ihrem Beitrag automatisch als Smiley-Grafik dargestellt.

Sie können BBCodes zur Formatierung nutzen, sofern diese Option aktiviert ist.

Dateianhänge
Dateianhänge hinzufügen

Maximale Anzahl an Dateianhängen: 5
Maximale Dateigröße: 150 kB
Erlaubte Dateiendungen: bmp, gif, jpeg, jpg, pdf, png, txt, zip

Sicherheitsmaßnahme

Bitte geben Sie die untenstehenden Zeichen ohne Leerstellen in das leere Feld ein. Groß- und Kleinschreibung müssen nicht beachtet werden. Sollten Sie das Bild auch nach mehrfachem Neuladen nicht entziffern können, wenden Sie sich an den Administrator dieser Seite.

Der erste Beitrag

1

Freitag, 8. Juni 2018, 03:20

Von seochacan

99+ Mẫu đơn Xin nghỉ việc, Xin việc: Cách viết đơn giản, Ấn tượng

99+ Mẫu đơn Xin nghỉ việc, Xin việc: Cách viết đơn giản, Ấn tượng
Tổng hợp mẫu đơn xin nghỉ việc, đơn xin thôi việc, cách viết đơn xin nghỉ việc bằng tiếng Việt, tiếng Anh trên word, viết email xin thôi việc hay nhất chuyên nghiệp nhất.
Nếu bạn đang muốn viết một lá đơn xin thôi việc nghỉ việc nhưng chưa biết cách viết, bạn có thể tham khảo bài viết hướng dẫn cách viết đơn xin nghỉ việc dưới đây.
Vì sao cần viết đơn xin thôi việc, nghỉ việc
Chắc chắn khi bạn đi làm ở công ty nào dù là nhà nước hay tư nhân, nếu bạn có ý định nghỉ việc thì thủ tục đầu tiên và cần thiết là bạn phải viết đơn xin nghỉ việc. Viết đơn xin thôi việc thể hiện sự tôn trọng cũng như trách nhiệm trong công việc của bản thân đối với công ty. Hơn nữa viết một lá đơn xin thôi việc hay ấn tượng còn thể hiện bạn là người chuyên nghiệp và có trách nhiệm trong công việc.
Thường thì đơn xin thôi việc sẽ được tiếp nhận ở bộ phận hành chính nhân sự và được thông qua giám đốc công ty ký duyệt. Do đó, để có một lá đơn xin thôi việc chuyên nghiệp, thuyết phục giám đốc không phải là điều dễ dàng.
Bố cục viết đơn xin thôi việc (Cách viết đơn xin thôi việc đơn giản ấn tượng)
Một lá đơn xin nghỉ việc, thôi việc hay thường có các phần như sau:
Phần đầu tiên chính là quốc hiệu, tiêu ngữ: Tại phần này bạn chỉ cần ghi quốc hiệu tiêu ngữ vào “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam/Độc lập tự do hạnh phúc”. Sau khi viết xong quốc hiệu tiêu ngữ thì bạn viết “ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC”, viết in hoa, căn giữa trang giấy.
Phần 2 là phần kính gửi, họ tên, chức vụ người làm đơn. Bạn sẽ kính gửi Ban Giám đốc công ty cùng phòng hành chính nhân sự, sau đó điền họ tên chức vụ của mình vào.
Phần 3 là phần lý do xin thôi việc: Tại phần này bạn cần lưu ý, không nên viết chung chung dạng có việc cá nhân, việc gia đình… mà bạn nên viết cụ thể lý do của mình. Ví dụ một số lý do bạn có thể viết như: lương thấp, môi trường làm việc, công việc áp lực…
Phần 4 là phần bàn giao công việc và ký tên.
Bạn nên lưu ý tại từng phần của lá đơn xin thôi việc vì mỗi phần là một nội dung khác nhau rõ rệt, không nên viết chồng chéo giữa các phần với nhau.
Xem thêm số mẫu đơn xin nghỉ việc, thôi việc hay ấn tượng đơn giản tại đây : https://donxinnghiviec.net